اعضای تیم

شبکه ای

شقایق

طراح

علی

سئو

احمد

دولوپر

مهسا

مدیر

محمد

معلم

مریم

نویسنده

اسلایدری